Jak si zajistit vítězství dle Talhofferova fechtbuchu z r. 1443

Přinášíme Vám další překlad dobového materiálu od historika Ondřeje Vodičky. Jedná se o okultní praktiky, kterak věštit výsledek souboje či jiného důležitého procesu na základě jmen zúčastněných a dalších pomocných vstupních údajů (Onomantia) tak jak je uvedeno ve fechtbuchu Hanse Talhofferova z r. 1443 .

Johannes Hartlieb:
Jak si zajistit vítězství[1] , aneb Onomantia,
část první – Jak určit den souboje[2] , 1434[3] (německy):

Zaprvé je třeba vědět, že celé umění zvítězit [v souboji] závisí na výběru dne, který náleží každému jednotlivému [křestnímu] jménu. Vězte také, že velcí mistři [astronomie, filozofie atd.] rozdělili všechna běžná jména do dvou skupin. První jsou jména Naší paní, která náleží Panně Marii, druhá skupina [jmen] náleží svatému Jiří. Nositeli jména, které náleží do skupiny Naší paní, se říká bratr Naší paní, a [nositeli jména], které náleží skupině svatého Jiří, se říká bratr svatého Jiří. Dále vězte, že všem jménům bratří Naší paní náleží úplné vítězství po tři dny v týdnu a v neděli odpoledne. Bratrům svatého Jiří náleží úplné vítězství také po tři dny v týdnu a v neděli dopoledne.

Úterý, čtvrtek, sobota a nedělní odpoledne náleží bratrům Naší paní. Pondělí, středa, pátek a nedělní dopoledne patří bratrům svatého Jiří.

Je třeba vědět, že když někdo někoho vyzve, činí tak ze své svobodné vůle. Měl by tedy dobře pamatovat, aby [vše] započal ve svůj den, a aby i písař, který napíše dopis s výzvou, a posel, který ten dopis doručí, byli také jeho bratři. A pokud tak učiní v ten den, který mu náleží, může si být bez obav jist, že zvítězí. Měl by se samozřejmě snažit, aby se nepřepočítal a žádný den nepřeskočil.

Dále je třeba pamatovat, že když bratr vyzve bratra [ze stejné skupiny] v den, který jim oběma náleží, tak ten vyzyvatel [svému soupeři] bez pochyby podlehne. Pokud ale přesto trvá na svém a chce se svým bratrem zápolit, měl by si vybrat ty dny, které mu nepřísluší. Kdyby to tedy byl bratr svatého Jiří a chtěl zápolit s jiným bratrem svatého Jiří, tak by měl všechny záležitosti provádět ve dny, které náleží bratrům Naší paní, tedy v úterý, ve čtvrtek a v sobotu. V tyto dny by měl psát výzvu, respektive na ni odpovídat. Stejně to platí i pro bratry Naší paní, kteří zase použijí dny bratrů svatého Jiří.

Je důležité dát si pozor, aby někdo nezaměnil obžalobu[4] a odpověď, protože se tím změní z žalobce[5] na obžalovaného[6] . Každý by se měl vyvarovat, aby tyto záležitosti spletl, protože může způsobit újmu mnoha lidem.

Vězte také, že cílevědomý [muž, ať již] žalobce[7] nebo obžalovaný[8] , by neměl pochybit a měl by svou výzvu či odpověď zadržovat až do toho dne, který mu náleží. Pak ať jedná podle své vůle.

Dále vězte, že pokud někdo šermuje v den, který není jeho, bude určitě zraněn. Pokud se stane, že někdo šermuje se svým bratrem v den, který mu nenáleží, pak zvítězí žalobce[9] , to je jisté.

Pokud chcete vědět, který ze dvou šermířů bude zraněn a na které části těla, bude to takto. Zvítězí, pokud šermuje ve svůj den [a ne proti svému bratru]. Pokud šermuje se svým bratrem ve svůj den, zvítězí žalobce[10], kterému vítězství v takovém případě vždy připadne

Pokud šermují dopoledne, bude zraněn [do horní poloviny těla] nad opaskem. Pokud šermují odpoledne, bude zraněn [do spodní poloviny těla] pod opaskem.

Chcete-li vědět, kde přesně [na těle] bude zraněn, lze to o člověku velmi přesně říci a také se mu to [opravdu] stane. Vězte, že každý den je podle této nauky rozdělen na 12 hodin, tedy šest hodin dopoledne a šest odpoledne. Ačkoliv jsou [zimní] dny kratší a [letní] delší, měly by se vždy takto rozdělit, že první hodina začíná s východem slunce [a rozpočítat všech 12 hodin] až do jeho západu.

Pamatujte, že každé hodině přináleží místo [na těle] na pravé či levé [straně]. Pokud člověk šermuje v první hodině dopoledne, bude zraněn na hlavě či krku na pravé straně. Šermuje-li ve třetí hodině, bude zraněn na hrudi nebo na pravé paži. Šermuje-li v páté hodině, bude zraněn na pravé straně. Šermuje-li ve druhé hodině, bude zraněn na hlavě či krku na levé straně. Šermuje-li ve čtvrté hodině, bude zraněn na hrudi nebo na paži na levé straně. Šermuje-li v šesté hodině, bude zraněn na levé straně nad opaskem. Šermuje-li odpoledne v první hodině, bude zraněn na boku nad stehnem na pravé straně. Šermuje-li ve třetí hodině, bude zraněn na pravé noze na stehně nad kolenem. Šermuje-li v páté hodině, bude zraněn na pravé noze pod kolenem. Šermuje-li ve druhé hodině odpolední, bude zraněn na levém boku. Šermuje-li ve čtvrté hodině, bude zraněn na levém stehně nad kolenem. Šermuje-li v šesté hodině, bude zraněn na levé noze pod kolenem.

Dále je třeba pamatovat, že člověk může být zraněn na dvou místech. To se stává v momentě, když jedna hodina končí a přechází do druhé. Podle toho se řiďte.

Nyní uvedu jména bratří Naší paní a bratří svatého Jiří.

Toto jsou bratři Naší paní:

Herman Arnt Sebalt
Fridrich Matheus Wasilius
Fritz Rudiger Thomas
Gerhart Frantz Revelant
Cunhart Seyfridt Elberwein
Gebhart Rudolf Parzifal
Sem Ruprecht Gerlach
Niklas Gotschalck Cristofel
Heinrich Engelhart Marcus
Peter Caspar Adam
Paulus Ernst Erenfrid
Emeram Erbwein Lutolf
Meinhart Vincencius Martinus
Otto Laürencius Herwick
Wolfram Magnus Hartman
Arnolt Hylbrant Genewein
Dytrich Moralt Franciscus
Matheis Dytmar Reinhart
Anthonius Wylpold Neythart
Michael
Wyckman

 

Toto jsou bratři svatého Jiří:

Hanns Valbrecht Balthazar
Endres Gotfridt Wilhart
Jacob Deinhart Wenlant
Karl Herwart Alhart
Ulricus Clemens Absolon
Pap Gothart Lucas
Albrecht Ambrosius Glytur
Leupolt Arclein Harig
Jorge Reichwein Hartung
Eberhart Gregory Melchior
Gernhart Wenczlaus Heydolf
Gernolt Lamprecht Werniger
Perchtolt Hambald Stephan
Bartholomeus Gumprecht Eckhart
Reynhart Neydung Lutz
Braun Reichart Appel
Ludwig Sindeman Purckhart
Cristan Linhart Erasmus
Hunold Gößwein Sigmund
Philipus Wolf Augustinus
Engelbrecht Freÿdang Rempercht
Symon

 

[Zde] tedy máte správné a pravdivé umění jmen bratří Naší paní a bratří svatého Jiří a kdo se podle něj řídí, ten si může být jistý, že neprohraje.

 

[1] V originále „Über die Erhaltung des Sieges“, latinsky též zváno Onomatomantia či Onomantia. Jedná se o okultní praktiky, kterak věštit výsledek souboje či jiného důležitého procesu na základě jmen zúčastněných a dalších pomocných vstupních údajů (datum, hodina, barva apod.).

[2] V němčině „Bestimmung von Kampftag“. Druhá část se týká umění věštit výsledek souboje ze jmen zúčastněných za pomoci výpočetních mechanismů.

[3] Dílo bylo převzato Hansem Talhofferem a opsáno v jeho Fechtbuchu z roku 1443 (Forschungsbibliothek Erfurt/Gotha, sign. MS Chart.A.558). Pro tento překlad jsem však použil opis v rkp. Universitätsbibliothek Kassel, sign. 2° MS iurid. 29, jehož fotografie jsou dostupné on-line na internetových stránkách knihovny.

[4] Možno též „výzvu“.

[5] Možno též „vyzyvatele“.

[6] Možno též „vyzvaného“.

[7] Možno též „vyzyvatel“.

[8] Možno též „vyzvaný“.

[9] Možno též „vyzyvatel“.

[10] Možno též „vyzyvatel“.

 

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.