Privilegium Karla IV. pražským kušníkům – 1360

Máme zde pro vás další překlad od historika Ondřeje Vodičky tentokráte z latiny.

Karel IV. uděluje privilegium pražským kušníkům, 15. června 1360 (lat.):


My Karel, císař římský a král český, dáváme touto listinou ve známost, že naše věrné milé měšťany města Prahy a všechny jejich následovníky, jak nám bylo od pradávna svěřeno, chceme ochránit od budoucích nebezpečí a neštěstí. Aby tedy byli v budoucnu lépe ochráněni a pražská města byla lépe střežena, po důkladné úvaze a na radu urozených knížat, hrabat, pánů a dalších našich urozených věrných rádců, jsme rozhodli, že naši milí věrní kušníci a všichni jejich příbuzní i služebnictvo, kteří nyní bydlí a v budoucnu budou bydlet v Praze, mají navždy bez překážky mít své příbytky na věžích Nového Města pražského a na nových věžích Malé Strany a nikde jinde. Tamtéž mají vyrábět své kuše a trénovat s nimi střelbu. Dále jim dovolujeme nosit meče, dýky a zbroj, aby tak mohli vždy přičinlivě střežit naše výše zmíněná města. Proto jim touto listinou činíme zvláštní milost z moci krále českého a chceme, aby tito kušníci a jejich služebnictvo a rodiny, kteří nyní v Praze bydlí a v budoucnu bydlet budou, byli navždy osvobozeni ode všech daní a povinností vůči nám a našim následovníkům českým králům, s výjimkou situace, kdybychom my nebo naši následovníci stiženi velkou potřebou potřebovali jejich služby, které bychom si sami nebo skrze našeho maršálka vyžádali. Tehdy mají být připraveni naši žádost uposlechnout podle svého stavu a možností. Dále coby král český nařizujeme, aby žádný měšťan ani cizinec, který by do města přijel na výroční trh, nenabízel nové kuše k prodeji jinde než pod zmíněnými věžemi, kde bydlí zmínění kušníci. Kdokoliv ale může kdykoliv nabízet přivezené staré nerenovované kuše na Tandelmarktu (dnes severní část Havelské) a kdekoliv jinde. Kdokoliv by nabízel nové nebo opravené kuše na Tandelmarktu nebo na jiných místech, tomu mohou řečení kušníci nebo jejich služebníci tyto kuše zabavit a nelze je za to potrestat. Kdokoliv by takovému zabavení náhodou bránil, bude potrestán pokutou 50 marek grošů ve prospěch naší královské komory. Dále pokud by se v budoucnu z jiného města chtěl přestěhovat do Prahy nějaký kušník, který by kušnické řemeslo dobře znal a byl by bez poskvrny, takový se má přestěhovat na výše uvedené věže, a má požívat stejných práv a zvyklostí, jako výše zmínění kušníci, jak to bylo výše popsáno. Tito kušníci se svým služebnictvem a rodinami mají být vždy souzeni před novoměstským soudcem a nikde jinde. Tato listina s pečetí našeho císařského majestátu byla dána v Praze léta Páně 1360 na sv. Víta (15. 6. 1360).

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.