POŘÁDEK ŠERMÍŘŮV

tak jak je popisuje Jaroslav TUČEK ve své knize Pražští šermíři a mistři šermu. vydané v Praze roku 1927

1597.

Pořádek sermířův.

My purgkmistr a radda Starého Města Praž­ského známo činíme tímto naším listem všem vuobec kdež čten nebo čtoucí slyšán bude a zvlá­ště tu, kdež náleží, že jsou starší nožiři i jiní mistři na místě všeho pořádku téhož řemesla no­žířského před nás do rady předstoupili oznámiwše, kterak se při škole šermiřské mimo pře­dešlé řády chvalitebně poctivého cvičení šermiřského, velicí nezpůsobové nacházeli měli a ti od nich nožířuov (při jichžto poctivém řemesle od předkuov jich táž škola šermiřská k spravováni i v ni všech věci řízeni posavad zuostavena jest) nižádným spuosobem k jakému napravení a vy­zdvižení lepšího řádu bez jistého od nás jim k to­mu dovolení i některých artykulov bud obnoveni nebo přidáni a utvrzení přivedeni býti nemohli, nás ve vši náležité uctivosti a pilnosti požádavše, abychom jak pro dobrý řád, tak pro pokojné po­ctivých lidi a zvláště mladšího věku cvičení, anobrž také pro poctivost města tohoto Starého Pražského jakožto předního a hlavního v tomto království Českém, oblibice sobě některé artykule a z těch, což by nejpodstatnějšiho bylo, pokudž by mimo jiné země v těchto městech Pražských usetříno a zachováno býti mohlo, vy vo­líce a vyberouce jim je v krátkosti nařídili, za řád vystavili a pečeti naší městskou utvrdili, kdež my sami z obecního zkušení to poznávajíce, že ph dotčených školách šermiřských netoliko ve­licí a škodliví nezpůsobové se ději, ale že také v příčině takových škol mnozí zahalčivi lidé od jinud do měst Pražských vcházejí s tím oumyslem, aby toliko školy šermiřské drželi a z nich živnost měli, však mimo to ovšem zahal čivý ži­vot vedou a po šenkovních domich více k vše­tečnosti a nočním toulkám, ke škodě mnohých, nežli k jaké platnosti se zdržují, nebo odtud skrze takové lidi mnohá a škodlivá pohoršeni, různice, sekáni i mordové často pocházejí, ta­kovou jejich, nožířuov žádost, slušnou a náleži­tou i potřebnou býti jsme uznali, protož aby se jak té takové žádosti jich nožířuov, tak i lepšímu řádu při týchž školách šermiřských zadosti státi mohlo, z jistého uvážení našeho tyto níže pořád položené artykule vuobec všechněm těm, předně, kteříž by tu školu spravovali, potom též, ježto by při týchž školách šermovali a se cvičili chtěli, jsme vysadili a nařídili, také tímto listem vysa­zujeme a nařizujeme, tomu chtíce, aby všichni takoví podle nich se chovali, nimi řídili a spravo­vali.

Předně, poněvadž od dávných let zvláště za paměti lidsky až posavad škola šermiřská udatnosti a zmužilosti cvičení šermířského při po­řádku řemesla nožířského mimo jiná řemesla v těchto městech Pražských zuostavena jest, protož také i na tento čas táž škola šermiřská při témž řemesle nožířském se zuostavuje s tím při tom vyměřením, aby oni nožiři, jak sami mistři, tak i všechna čeládka jich, vedouce předně ži­vot pobožnej, ctnej a šlechetnej, v témž šermířském cvičeni od tohoto času čím dále více a více se rozmáhali, tak aby předkem sami jsouce šer­mům vycvičeni, túž školu ozdobovati hleděli, anobrž jí také náležitě říditi a spravovali, nadto vejše příčiny šermiřské — a téhož cvičení mezi jinými rozeznávali a spokojovati uměli a mohli.

Item dotčenému pořádku řemesla nožíř­ského ta moc se propůjčuje, aby nad tímto řá­dem škole šermiřské vyměřeným předně ruku drželi, z něho žádnému vykračovali nedopouštěli, při školách pak starší pokudžby možné sami pří­tomni aby bejvali a však, nicméně každého času aby z prostředku jak starších tak obecních mistruov osoby jisté, při nejmenším čtyři, vyvolili, kteříž by každého času přítomni jsouce, všechny věci pří takových cvičeních poctivých řídili a opatrovali.

K tomu též aby podle sebe (však s dotazem a dovolením pana purgkmistra a pánuov) nemohou-li po dvou osobách ale po jedné z starejch šermířuov, an by při tomto městě Starém Praž­ském buďto usedlí byli nebo dávními léty zde utvrzeni jsouce, v obyvatelství(m) zuostávali a dobře se chovali, za přední šermíře ku pomoci sobě a podle sebe k spravování často psaných škol šermiřských nařizovali, kteřížto podle nich nožířuov túž náležitost jmíti mají, k tomu aby spravedlivě šermíře rozeznávali, mezi nimi při škole frýd dělali a což k tomu více podle spúsobu a dobrého řádu škol šermiřských vyřizovati náleží, nápomocni byli.

Těmi pak všemi osobami k tomu tak na­řízenými všíckni, jižto by se na školu dáti a šermovali chtěli, se spravovali povinni budou a jsou. A co jiného lidu jakéhokoli stavu a povo­lání jest, ježto ne pro školu, nebo k provozování šermiřských kusuov, než toliko pro dívání přichá­zejí, ti se v nic neslušného na protimyslnost šermířuov a jich správcuov se vydávali, ani jim v jich povinnost vkračovati, nadto a mnohem méně ji jakých různic mezi nimi činili nemají; ti pak, kteříž tak podle nožířuov k spravování škol šermiřských nařizováni budou nebo jsou, jestli že léta svá mnohá v méstech Pražských při školách šermiřských sou strávili a neměli by do­brého poživení, mají od pořádku nožířského, tak i od všech šermíímov každého času slušně ušetřováni býti, tak aby z každé školy, když se kdy drží, z peněz vuobec od lidí vybraných, by jedné každé osobě nětco udělováno a při nejmenším po deseti krejcařích dáváno bylo a to proto, aby k spravování dotčených škol a zdržení tohoto chvalitebného řádu volněji se propůjčovali.

Dále tento pořádek od šermířuov, kteříž školy držcti chtějí, každého času držán a zachován býti má, jak nejprve tito artykulové k svému utvrzení přijdou, hned přede všemi jiné jmi vécmi má při pořádku nožířském to opatřeno býti, aby všichni šermíři, jak fedrfechterové, tak markusové, kteří toho času v méstech Pražských jsou vyhledáni a do obzvláštních register, zvláště pak ti, kteříž jsou řemeslníci, u pořádných mistrů dělají a ne zahaleči, na školu toliko tu ležící za­psáni a poznamenáni byli, jimž se také přitom takoví artykulové v známost uvéstí mají a jak po pořádku po starších zapsáni budou, tak také po pořádku dále vždycky jednu nedělí nebo svátek federfechter a druhou neděli nebo svátek markus až do vyplnění jich takovou školu aby drželi, leč by jeden druhému svého práva dobro­volně postoupiti chtěl.

A jestli v tom času který přespolní přivandruje, ten musí čekati, až se prvnější vypořá­dají. A však tu též bude-li kdo své školy tomu přivandrovanému dobrovolně chtíti postoupiti, toho také užiti moci bude. — Kterýžto řád, když se tak držeti, též ruka ochranná od pořádku no­žířského a šermířuov nad nimi držána bude, sejde z těch přímluv, kteříž se za šermíře často dějí a skrze to časem nemalé zaneprázdnění bývá, anobrž i záští mezi šermíři povstávají.

Dále jiná léta budoucí má se takové vyhle­dání a zapsání šermířuov obojích hned po ve­liké noci díti, pří čemž chtěl-li by jaký neřád kdy nastalí, to starší na pana purgkmistra pány vznéstí mocí budou a pan purgkmistr páni ráčí to přetrhnoutí i také nad tím ochrannou ruku držeti.

A však nicméně který již takovým zpuosobem vyměřeným by školu držeti chtěl, ten každý má a povinnen jest předně k starším nožířuom dáti se časně najiti a jich za to požádali, aby podle něho a spolu s ním před pana purgkmistra a pány do rady vstoupíce, za něho se přimluvili, aby v jistý den bud nedělní nebo svá­teční, jmenujíce jej zejména, školu šerm, držeti mohl, jehožto žádost dotčení nožiři starší vysly­šíce, tomu každému jistou hodinu hned téhož dne k dáni na touž žádost jeho odpověď uložiti mají; prve pak než táž hodina přijde, tíž starší nožiři povinni jsou těch osob šermiřských, kteréž by kdy k spravování takových škol šermíř, k nim přidáni a nařízeni byli, k sobě dáti povolati a tu takovou žádost jeho společně s be­dlivostí uvážíce, jemu zase jistou odpověd, má-li podle dotčeného vyměření (an by toho zasloužil) jemu táž škola dopřína a s ním do rady před pana purkmistra pány o to vstupováno býti, dáti. Kdež uznají-li z takového společného svého uvážení, že toho užiti muože, tehdy se jemu do­statečné napomenutí hned tehdáž učinili má, jak se při tom, zvláště podle tohoto nařízení a vy­stavených artykuluov chovati má, při kterémžto dovolování toho vysoce šetriti potřebí jest i po­zor na to od nich starších bedlivý držán býti má, aby takovými školami ti, kteří zahaleči, nadto nějací buřičové nejsou, anobrž dobré vy­svědčení o sobě mají, že při řemeslích svých zuostávajíce, u mistruov pořádných dělají, nebo jinak živnost náležitou by provozovali.

A pakli by přitom vyhledáno a uznáno bylo, an by některý takový šermíř v městech Pražských v zahálce život veda, u pořádných mi­struov, jsa osoba řemeslnická, nedělal, ani živ­nosti náležité neprovozoval, se zdržoval a tak toliko na zdržení školy šerm. pávovati a tudy svého vyživení, pod tím nepořádně živ jsa, vyhledávati chtěl, ten k tomu nikdy od nich, jak nožířuov, tak pořádných šermířuov fedrován ani připuštěn býti nemá, anobrž ten tak každý od nich panu purgk. pánuom do rady v známost uve­den býti má, tak aby pan purgk. páni o takovém vědouce, dále to časně přetrhnouti mohli.

Jakož také k držení škol šermiřských zbraně obyčejné, jako tesáky, hole, halapartny a jiné, jakým se kolí jménem jmenují, dřevěný, též meče a rapíry železný, přináležejí, o tom tak nařízeno jest, že by takové všelřjaké zbraně starší i se vším pořádkem řemesla nožíř, povinni jsou zachystati a vždycky v forotu je míti a podle toho když která škola držána býti má, tehdáž k takovému cvičeni nositi dáti a vsak nicméně i v tom pořádek opatření své jmíti má takto: Jestli by se které takové zbraně šermíř, buďto porušily nebo polámaly, tehdy dotčení starší nožiři s pořádkem svým na místě těch jiné zase shotoviti a spraviti i dáti mají, na čemž také všíckni Šermíři přestávati povinni býti mají a jsou.

Od propůjčování pak takových zbraní k též kratochvíli, tolikéž za práci školy vyjednání. Ten každý, kdož školu držeti bude, jim starším nožířuom dáti jest povinnen jednu kopu míšeň­skou. A jestli že by se na též škole meč nebo rapír přerazil, tehdy na pomoc spravení jiného meče puol zlatého, to jest třidceti krejcaruov a na rapír dvadceti krejcarov dáti povinnen bode, ale na dřevěné zbraně nic.

Z strany šucu aneb frýdu braní, poněvadž k té kratochvíli dobří lidé a poctiví mládenci všelijakých řemesel z mnohých zemí přicházejí, anobrž také i z stavuov vyšších osoby přítomni bejvají, protož se to vysoce zapovídá, aby se žádný jiný, komuž nenáleží a poručeno není, mezi šermíře netřel, nýbrž těm všechněm, jimžto takové školy svěřeny sou a budou, se poroučí, aby žádnému toho nedopouštěli, než sami frýdy brali a podle nich ti šermíři, při každé škole dotčených správcuov, kterýmž by poručeno bylo, bud’ podle nich nebo na místě, však s volí jejich, nebo se to mnohokrát nachází, že v příčině nebedlivého, nepořádného a nerozšafného frýdu braní nebo také od těch, an jim frýdu bráti ne­náleží, v to se pletení, mnozí k chromotě, k sle­potě a k úrazu nebezpečnému přicházejí, i také různice a záští k budoucím nevolem se zuostavují. Kdož by se pak toho dopustil, buď on že by šermovali uměl nebo neuměl, ten podle uvá­žení těch správcův buďto školy na čas, pokudž by kdo z šermířuov byl, zapověděním, nebo skrze vznešení na pana purgk. pány ztrestán býti má.

Nachází se při šermích i tento škodlivý, mimo starobylý spuosob neřád, že mnozí, jimžto se zmužilosti nedostává, rukavic dlouhejch i k šer­mům nenáležitejch až po loket používají, kte­rýžto nespuosob tuto také se zapovídá a toho více dopouštěno býti nemá, než rukavice po pěst toliko pro ochránění prstuov, jakož předešle pro řemeslníky bejvalo, aby se užívali, tudy aby jeden každý šermíř na své srdce, umění a zmu­žilost se bezpečil a v rukavicích fortedlných umění udatností své nezakládal.

Kdo jest se šermovati neučil a zdvihání šermířského by neuměl, tomu každému šermovati zhraněno býti má. Také když z obou stran šer­míři s braněmi k sobě jdou, nemají tak vztekle do sebe vskakovati, nýbrž čisté zdlouha podle umění té kratochvíle a to s každou zbraní, aby toho užívali a sami od sebe bez frýdu jeden od druhého aby se odsekal. Šermíři mistři i také učedlníci na školách vážně, uctivě, jak sami k sobě, tak i k jiným lidem, žádného bláznovství, jako hlavou jedni druhým třesením a jazykuom na sebe vyplazováním, což na dobré a poctivé lidi nenáleží, před sebe neberouce, se chovejte. A kdož by se pak co takového dopustil, ten každý vedle uvážení správcuov té školy a předně star­ších nožířuov ztrestán bud.

Při držení školy šermíři, mistři i učedlníci mají a povinni jsou pořádně po straně, kdež jim náleží státi a to tak, aby na jedné straně fedrfechterové a na druhé markusové pro rozeznání jích od lidí se postavili a stáli. A když jich pár šermuje, aby v placu nepřekáželi, jeho neza­městnávali, ale se rozstoupili, nestojíce na hro­madě jako husy, tak aby se lidé volně přes ně dívati mohli.

Každý šermíř, jak mistr tak i učedlník na škole náležité zdvižení k té kratochvílí podle umění a způsobů šermířského s jednou každou zbraní udělati povinnen jest a ne jako sedlák, aby střeštěně k zbrani běžel a ji do rukou popadna, vzal, chtěje se jako hovado nerozumné (an to nikoli na poctivého šermíře nenáleží) práti a tlouci.

Kteréhožto nezpůsobu správcové nad ško­lami těmi nařízení nižádným způsobem dopou­štěli ani přehlídali nemají. Komuž nenáleží a šermířem není, ten žádný ovšem do placu ne­choď a šermířuom nepřekážej, mnohem méně jí jich šermovati, nadto nětco proti náležitosti před sebe bráti, nevyučuj, ani k tomu posily nedávej, anobrž ani mezi ně, věda votom, že jiní k spra­vování školy nařízeni jsou, nevskakuj. Pakli se kdo koli v té takové všetečnosti dopustí, jakákoliv pokuta na něho od šermířuov uložena bude, to podniknout! povinnen jest a při nejmenším, kdo by tak do placu chodil a rozkazovati chtěl i rozkazoval, nebo nětco toho, an mu nenáleží, před sebe bral, ten každý tři lopatky, (kteráž k tomu i pro jiné výstupky, jsoucí spravena, vždycky a každého času přítomna býti má) vy­trpěli bez odpornosti povinnen jest. Kteréžto lopatky komukoliv starší nožiři a správcové z svejch takovému přestupníku dáti poručí, ten každý také to vykonati povinnen jest a bude.

Děje se také i tento nezpůsob při těch ško­lách, když časem někdo uražen bývá, že na něho jako na blázna chasa a vandrovní někteří pí­skají a kříkají i vejskají a protož kdož by se koliv toho dopustil a naň to uznáno bylo. dává se správcem školy ta moc, aby toho každého do vězení dali, nebo třmi lopatkami strestati po­ručili; a tak vědouce o tomto nařízení budou věděti, jak se všíckni chovati.

Item nastal opět těchto časuov mimo prvnější dobrý chvalitebný řád i tento nespuosob, že mnozí šermíři při jdouce na školu, jináče šermo­vati nechtějí, než toliko o peníze, volajíce na osoby některé z stavuov panského a rytířského, anobrž i městského, aby jim peníze házeli, o kteréž by šermovali. A poněvadž pak takové umění a kratochvíle šermiřské ne pro peníze, ale pro cvičení mládeže nařízeny jsou, protož ten takový nespuosob také se zapovídá, aby se toho více a vejšeji od žádných šermířuov a osob k nim každého času k spravování lakových škol šermiřských přidaných strestáním a po­kutou nedálo. — Však nicméně kdyby kdo z těch, ježto k dívání na školu přišel, sám z dobré vuole své a ne z pobídnutí a nenáležitého napomínání všetečných šermířuov nětco peněz, aby se vo ně šermovalo, dáti a položití chtěl, tehdy se to tímto pořádkem díti má, jedno a předně, že ta­kové peníze starší nožiři a jiní správcové té školy k sobě přijití a potom, komu by sprave­dlivě náležely, dle uznání jich vydati mají. Druhé, ten kdo takové peníze dá, bude moci sobě pár z pořádných šermířuov, aby o ně šermovali, vybrati. A pakli by toho nebylo tehdy kdo by z íejchž pořádných šermířuov s druhým jiti chtěl, to na jednoho každého vuoli zuostaveno bud. Třetí, když již tak pár z šermířuov pořádných o takové peníze spolu jdou a šermuji, nemají jako sedláci k sobě přikračovati na sebe vší mocí a silou, jako by jeden druhého hned na místě nechati měl, práti, ale aby se to dálo podle umění, k té takové kratochvíli šermiřské přináležité. Čtvrté, kteříž tak o peníze spolu jdou, mají tři kan­ky udělati a ne, když se kterému prvním kankem zdaří, an druhého zkrvaví, aby zanechaje jiných kankův nebo posledního, hned pro peníze běžel a to proto, že se někomu prvním kankem rána na tváři a druhým kankem druhému, že mu zase ránu vyšší udělá, zdařiti muože, nebo rána vyšší vždycky více platí, než nižší. A tak, oč koliv spolu pujdou, mají tři kanky spravedlivě z umění šermířského i bez všelijakého pode­zření a mezi sebou nějakého srozumění, jakož na dobré šermíře náleží, jiti. Páté, jestli že by kdo toho se dopustil a z pochlebenství s druhým šermoval nebo s ním smlouval a to vše zakázáno bylo, tehdy ty takové peníze o které jsou spolu šermovali, mají od starších nožířuov a jiných správcův k nim přidaných jim pobrány, a oni vě­zením ztrestáni bejti. Šesté, byl-li by jeden vopilý a druhý střízlivý, tu témuž vopilému v té ani v jiných příčinách pro uvarování těžkých a ško­dlivých ourazúv, kteříž se skrze takové opilství přitom zbíhají, šermování nižádným způsobem dopuštěno býti nemá.

Za mistra šermířského žádný držán, též žád­nému škola šermiřská dopuštěna býti nemá, leč by se všeckny zbraně šermovati dobře se byl vyučil a to také v skutku provozovali uměl. Z kteréžto příčiny každý mistr když by školu držel, ve všechny zbraně jedním kankem školu vystáti povinnen bude a jest.

Jestli že by se pak při které škole prška přitrefila, an by tomu, kdo školu drží k dobrému nepřišla a tak ani těm, kterýmž odtud co náleží, odvedeno býti nemohlo, tehdy tomu každému jiný den k držení školy uložen býti má. Však peníze ty tu vybraný všeckněm k dobrému obrá­ceny býti mají.

Když by škola v den nedělní Páně držána býti měla, má se od starších každému školu drží­címu hodina jistá uložiti, v kterou by se měl na školu dáti nad jiti a to hned po samejch obědích, ne kdyby se šermíři dobře napili a nešpor se zazváněl, což by pohoršení mnohým přinášelo a lidé příčinou divadel od chrámuov Páně odtrho­váni by byli, podle toho na to pozor majíce, když by se nešpor odzvonil, aby škola se dokonala a službám Božím při chrámích Páně překážka se nedála. Když by pak túž hodinu obmeškal a ho­dině projiti dal, nemá jemu na školu jiti do­puštěno býti.

Naposledy i to se vyměřuje a ustanovuje, že školy tu držány býti mají, kdež by se jím od pana purgk. a pánuov místo k tomu vykázalo a propůjčilo a tak každý hospodář, v jehožto domě takové školy se drží a provozují, zvláště že se jemu také z každé osoby bílý peníz dává, po­vinnen jest to náležité opatřiti, aby lidé všeli­jakého stavu a povolání místy náležitými, kde by bud seděti nebo státi mohli a měli, opatření byli.

Tolikéž šraňky tak upraviti dáli, aby se za­víraly a do nich žádný komuž nenáleží, ani ten šermíř, kterýž by šermovati neuměl a neb ne­mínil, nechodil, nýbrž vně před šraňky, kde lid obecní, aby stával a šermířuom, když v kanku jsou, ku překážce nebyl. Než co se stavu pan­ského nebo rytířského i jiných předních osob tkne, ti majíce nahoře na pavlačích prostranství dosti, aby se tu postavili a odtud dívali.

Nicméně má při techjž šraňcích sloup vyzdvi­žen a na něm lopatka zavěšena býti; proto kdo by tak do placu, an mu nenáleží, chodil nebo jinak nenáležitě se choval, ten každý tři lopatky vytrpěti má a povinnen bude. A komu je starší a správcové dávatí poručí, ten každý to vykonati tolikéž povinnen jest a bude.

Tomu na svědomí a lepší toho jistotu i věrnost my z počátku psaní, purkg. a rada St. M. Praž. pečeť naši menší městskou dali a rozkázali sme k tomuto listu jistým naším vědomím při­věsili, jehož jest datum léta o narození syna Božího tisícího pětistého devadesátého sedmého, v pondělí po památce sv. Jakuba, apoštola Páně, dvadcátého osmého měsíce Julii

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.