Vojenské zřízení dle Václava IV.

Pro porovnání s vojenským nařízením husitů z roku 1423 (Žižkův vojenský řád) přinášíme pohled na stejnou věc ze strany věrných krále Václava IV. z let 1413 jak jej sepsal Jan Hájek z Hodětína v té době podkomoří království českého.

Jan Hájek z Hodětína:
Vojenské zřízení

Léta Božieho tisícieho čtyrstého třináctého slavné pamětí král Václav Český, když jest pro zprotivenie pana Puoty z Skály proti Jeho Milosti královské kázal obehnati hrad Skálu nadepsaného pána, tyto kusy podepsané a práva vojenská rozkázal s jest slovútnému panoši Hájkovi z Hodětína, podkomořiemu královstvie českého, popsati pro budúcie Čechy bojovné, aby se uměli u vojskách zpravovati; a přikázal jest je u vojště před nadepsaným hradem písařóm vojenským čisti, tak aby je všichni drželi pod pokutami dole psanými. A takto se ve jméno Božie počínají:

Najprvé, aby byly služby Božie všichni, hajtmané i jich poddaní i jim poručení, pilni a neřáduov nižádných aby u vojště nedopúštěli, aby skrze to Pán Buoh nebyl rozhněván.

Item. Všechny hry neslušné a neřádné aby byly stavovány, a zvláště kostky, karty, koule aby nebyly u vojště dopuštěny, neb z toho dopuštěnie mnoho zlého pochodí, jakožto zanetbánie na vartách a na ponuockách i jiné škodné věci vojskám a těm osobám, kteréž hrají. Pakli se kto přesto které hry dopustí, takový bude před vojskem v řetěze čtyři dni veden a úředníku k tomu od nás usazenému deset grošuov musí bez milosti dáti.

Item. Všechna lánie a nestydatá mluvenie aby stála a přestala. Pakli kto bude láti a usvědčen bude, takový čtyři dni před vojskem v řetěze choditi musí.

Item. Kurevstvie aby žádného nebylo dopúštěno u vojště, ani před vojskem, ani okolo vojska, ale aby takové zlé ženy bez milosti pryč hnány a puzeny byly od rychtáře vojenského. A jestliže by toho rychtář zanetbal, tehdy bud k němu hleděno jako k neposlušnému. Pakli by se kto dopustil toho zlého, tomu šilink bude dán bez milosti skrze pračata.

Item. Jestliže by násilé které panně neb panic učinil kdokoli a usvědčen byl, takový bude hrdla zbaven bez milosti.

Item. Kostelové a klášterové aby žádní vybíjeni nebyli ani vypalováni, leč by bylo rozkázáno hajtmany k tomu zřiezenými. A proto vždy aby posvátnými věcmi, jakožto ornáty, kalichy, zvony, kniehami jinými okrasami kostelními a zvláště pak tělem Božím nikakéž nebylo hýbáno ani bráno. Nebo ktož by který kostel vybil, takovému bude ruka uťata. Pakli by kto tělo Božie s pušku aneb kterú jimi svátost vzal a vysypal, takový bude bez milosti upálen.

Item. Jestliže by kto který oltář zbořil nebo obrazy v kosteléch a v klášteřiech zbil nebo na cestách v slúpiech přibité ztrhal a zkazil, ten hodnú pomstú kázán bude vedlé práva vojenského.

Item. Na přátelském bude-li kto bráti jiné věci nežli pokrm sobě skrovný a koňóm obrok, takový bude kázán jako lúpežník.

Item. Koní, krav i jiného dobytka a šatuov na přátelském aby žádný nebral, ani jiných věcí, kteréž k hospodářství příslušejí; neb takový kázán bude jako lúpežník.

Item. Jestliže by kto kterú svádu u vojště počal, takový bude so kázán slušnú pomstú.

Item. Jestliže by kto svú braň na druhého obnažil, takovému bude ruka bez milosti uťata.

Item. Jestliže by kto koho u vojště neb před vojskem skrze svádu zabil, takový bude bez milosti sťat.

Item. Pěší aby všickni v svých houfiech řádem pod korúhvemi a pod praporci šli, jakž a kdež jim přikázáno hajtmany na to vydanými. Pakli by se kteří a čížkoli vytrhli z svých houfuov bez rozkázanie a vuole pánuov hajtmanuov, takoví budú kázáni, jakož na takové slušeli bude.

Item. Jiezdní aby také nikam nejezdili, ale v svých houfiech aby řádně táhli, tak jakž jim hajtmané rozkáží, kterýmž poručeno bude. Pakli by kto přesto, své vuole požívaje, vytrhl se na kterú stranu a v tom jat byl anebo kterú škodu vzal, o takového žádného nechcem státi, ani jim také škod platili. A jiní šlechtici a věrní naši milí též k svým takovým služebníkům se jmieti mají a budú, leč by hajtmané komu kam jeti kázali, takový bez viny bude.

Item. Ktož mají napřed v koněberkách jezdili, aby byli vydáni slušným během, aby z houfuov se nerozjiežděli. Pakli by kteří z houfuov se vytrhli, aby jim koněberky koně brali a nevracovali zase žádnému až u vojště a od každého koně aby deset grošuov vzali, žádnému milosti nečiniece, ani odpúštějíce. Též i pěším aby samostřiely brali, jestliže by z houfuov kam bez odpuštěnie hajtmanuov chodili, aby jim nevracovali až u vojště, když od každého samostřiela dadie po pěti groších.

Item. Kteří houfové mají a dostane se jim který den za vozy jeti neb pěším jiti, aby se žádní nikam nerozjiežděli ani rozcházeli, ale stáli nad vojskem, dokudž se všecko vojsko nepoloží. Pakli by kteří poslušenstvie toho neučinili, ti budú tak trestáni, jakž hajtmanóm vydaným bude rozkázáno a poručeno, nebo skrze takovú neposlušnost mohla by se hanba i škoda státi, ješto bysme se toho neřádi dopustili.

Item. Kterémuž vojsku dostane se napřed taženie, aby se druhé nehýbalo, až by prvnie své vozy zřiedilo. Pakli by se kto s svými vozy vytrhl a vtrhl v jiné šiky vozy z svého šiku, takový bude kázán obyčejem vojenského práva slušnú kázní.

Item. Jestliže by kto, bud jiezdný neb pěší, vytrhna se i chtěl sobě zvláště holdovali přes naše přikázanie nebo tu překáželi, kdež naši hajtmané prvé holdovali, takoví budú kázáni s radů našie rady a šlechticuov, kteréž bychom s sebú měli nebo k tomu vydali.

Item. Pálenic žádného aby žádný nečinil, leč by bylo rozkázáno hajtmany našimi k tomu vydanými. A zvláště byl-li by který zámek dobyt, aby nebyl zapalován bez vuole a rozkázanie týchž hajtmanuov. Pakli by kto přesto zapálil, takový bez milosti upálen bude.

Item. Když bohdá nepřietelé budú na poli v porážce neb na zámku zjímáni, ti všickni aby k našie ruce královské našim hajtmanóm vydáni byli.

Item. Jestliže by kto s vědomím a dopuštěním hajtmanóv, jeda stranú, vězně které zjímaje přivedl, s tiem podlé rady našie učiníme.

Item. Jestliže by kto zbodl nepřietele na harci, tomu má ten kuoň býti dán; a ktož by ten kuoň lapil, tomu jedna kopa grošuov dána býti má od toho, ktož onoho zbodl, ač chce a bude chtieti ten kuoň jmieti.

Item. Bude-li se na koho doptáno, že by jma vězně na koláči pustil nebo holdy vybíral bez povolenie našich hajtmanóv na to vydaných, takoví budú kázáni, jakož na to slušie, právem vojenským.

Item. K osazení ponuocek v noci okolo vozuov a v branách aby od každého vozu kromě komorních a špižierních po jednom bylo vydáváno. Pakli by bylo pilné potřebie, aby bylo viece vydáno vedlé rozkázanie hajtmanuov. A ktož by zanetbal toho učiniti, ten každý aby dva groše dal pokuty tomu hajtmanu, kterýž ponuocky neb varty osazuje.

Item. Také, jakož jest rozkázáno, jakož vína, piva i jiné potřebné věci do vojsky mají voženy a nošeny býti, příkazujem všem, aby těm, ktož by vozili nebo nosili, nebylo na cestách ani u vojskách bráno, ani kterakžkoli překáženo. Pakli by ktokolivěk jim překazil nebo bral, takový bude kázán, jakož na lúpežníka slušie.

Item. Hajtmané, kteříž budú jmenováni nad jiezdnými a pěšími i k zpravování a kladení vozuov, těch aby všickni poslušní byli, nad kýmž budú ustaveni, a nikterakž se jim neprotivili, ani se s nimi potýkali řečí ani skutkem. Pakli by kto, svévolně z poslušenstvie těch hajtmanuav vytrhna se, chtěl své vuole požívati, nad takovým poruštěno bude tak, že se jím jiní kázati budú.

Item. Chcem tomu, aby žádný písařóm vojenským nepřekážel, ani na ně kto kterým právem sahal, leč by v čem nešlechetném shledán byl, to aby před se hajtmané vzeli a v to nahlédli.

Item. Kterýž by koli písař vojenský byl usazen od kteréhokoli pána neb hajtmana nebo od měst času vojenského neb bojovnieho, když by žoldnéřem žold vydáván byl, ten aby měl od kopy jeden groš, buďto že by placeno bylo na poli neb na hradě nebo na městě nebo na kterékoli posádce neb při obležení zámku některého. V tom aby mu nižádný odporen nebyl, dokudž by ta válka stála, kromě když by placeny byly škody, od těch aby nic ho nebral, neb k tomu práva žádného nemá, což by se škod dotýkalo.

Item. Při bitunciech kterýchkoli má písař vojenský seděti a s hajtmany to děliti a vedlé nich v tom má diel jmieti, točíšto od kopy každé po 1 gr. a též i od holduov má jmieti po 1 gr.

Item. Když by který žoldnéř, vezma řádné odpuštěnie z příčin hodných, postavil miesto sebe jiného pacholka hodného, ten, kterýž odjíti má, aby dal písaři zápisného 1 gr. a nový žoldnéř přistupuje aby dal puol groše.

Item. Každý setník neb padesátník nebo rotymajstr, kteréž by kolivěk pod sebú měl, ten aby před písaře všechny přivedl, když by jim měl žold dáván býti; a tu všeliký neb každý desátník aby své dráby osobně před písařem okázal, i když by ponuocky neb varty osazovány měly býti. Pakli by kto písaři toho odporen byl, má býti kázán od hajtmanuov jako neposlušný.

Item. Písař vojenský má zbroj a samostřiely ohledovali vždy jednu v měsieci, aby byli tak nalezeni, jakž sú vyšli. Pakli by kto tomu odpieral, k tomu má hleděno býti jako k neposlušnému.

Item. Na tažení, na picování nebo kdežkolivěk na potkání, kdežto silnější houf neb rota mdlejší rotu postihne nebo potká, aby silnější mdlejším nebrali a nikterakž nepřekáželi, ale u pokoji nechali. Pakli by přes toto rozkázanie kteříkoli silnější mdlejším co pobrali neb překazili, takoví budú kázáni jako lúpežníci.

Item. Kdež se již vojska položie, aby žádný doluov, jimž hebauf řiekají, nekopal ani dělal, neb takový proto kázán bude.

Item. Včelám aby žádný nepřekážel ani vydieral, nebo takovým nebude odpuštěno.

Item. Když vojska lehnú, a že by v noci vzhuoru bylo trúbeno neb voláno, aby každý s svú braní na plac běžel a nikam jinam. Pakli by nepřietelé kde k vozóm přilnuli, tehdy se tam mají obrátiti.

Item. Mezi vozy aby opatrně a s pilností ohně nietili a pálili, tak aby se žádnému škoda nestala a nedála.

Item. Kdežkolivěk, buď to na přátelském neb ne na přátelském, kdež se ženy s uzly a šaty vynesú a na nich i pří nich sedmi, aby jimi žádný nehýbal, ani těm ženám co bral, ani jich přebledoval. Pakli jim přesto kto bráti bude, takový bude kázán jako jiný lúpežník.

Item. Jestliže jsú mezi kterými pány, rytieři, zemany, šlechtici nebo městy neb kýmžkoli která záštie, kyselosti nebo nelibosti, kterakžkolivěk buďto prvé před tiemto polem anebo nynie na poli vzniklé a povstalé, ty všecky aby přestaly a nebyly od

žádného na tom poli zdvíhány a spomínány, aniž které pomsty o to činěny, až domuov z pole vrácenie. Ale bylo-li by kde potřebie, buďto na hard neb u šturmu, aby sobě takoví a všickni jiní vespolek pomáhali, takových kyselostí a záští zlým nikterakž nespomínajíce. Pakli by kto přes toto naše přikázanie usvědčen byl, takový bude kázán právem vojenským.

Item. O mlýniech přikážu jem, aby žádného nepálili, nebořili ani kazili, ani kterých mlýnských želez brali, tak aby tu ku potřebě všech našich vojsk mohlo mleno býti. Pakli by kto proti tomu učinil, budeť jemu bez milosti ruka uťata. Též také jinde ve dvořiech neb v chalupách, zvláště v přátelských, aby žádných zámkuov, řetězuov neb jiných želez kterýchžkolivěk, jakožto šínuov s kol neb hřebíkuov s bran nesbíjeli neb nevybíjeli a nebrali; a také na poli s pluhuov želez neboli s jiných příprav aby nebrali.

Item. Kdež se táhne po přátelském, aby takové nekřesťanské záhuby se chudým lidem nedály, ani překáženo bylo. Chalup aby nevybíjeli, dobytka ani koní aby jim nezajímali, ani ven z vojska nevodili. A žen ovšem aby na pokoji vždy nechali, jim nepřekážejíc. Také kdež se vojsko klade, aby chalup a dvoruov lidem netrhali, ani bořili, a takových nekřesťanských záhub aby nad lidmi nečinili.

Item. Komuž by který kuoň utekl jiezdný, buďto na poli neb kdežkoli, ten kuoň ktož bude moci lapiti, aby lapil, a ktož jej polapí, tomu buď jeden groš dán a od vozníka puol groše.

Item. Rybníkuov malých, ani velikých, ani také haltéřuov žádný aby nekopal, ani také v nich lovil, ani jich spúštěl, leč by komu hajtmané rozkázali.

Item. Pitie před vojskem ať jsú šenkována a osobami od hajtmanuov na to zřiezenými ať jsú sazena A .netoliko pitie, ale i chléb bud sazen, i jiné potřeby, jakožto obrok koňský, tak aby se všem spravedlivé dálo.

Item. Jestliže by se kto toho dopustil, aneb přes to učinil, což se tuto nahoře vypisuje, a na těch chudým lidem překážel, aneb ty věci bral a sobě schoval aneb krčmářům zastavoval, dával, prodával, aneb komu jinému, takový i ti, ktož by od nich co kupovali neb přijímali, pro to budú trestáni jakožto lúpežníci.

Item. U každého vozu aby byli dva vozataje a aby měli lebku a pavézu; a pod vozem aby bylo prkno a řetěz, A při každém vozu aby byla jedna hákovnice se vší přípravú a dvě sekyře, dvě lopatě, dvě kratci, dvě motyce, dva rýče a taras s berlú a jedno kopie s hákem a s praporečkem.

Item. Aby před každým řádem vozuov, když se táhne, šli s motykami, kratcemi, rajči, lopatami a s sekyrami, bylo-li by kde cest potřebie opravováti; a odtud aby neodcházeli pod vsazením do řetězuov za tři dni.

 

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.