Andreas Lignitzer Degen

Přinášíme vám překlad technik boje s dýkou dle Andrease Lignitzera


 

Codex Danzig
(Cod.44.A.8)

1452

Paulus Kal Fechtbuch
(MS KK5126)

1480

Goliath
(MS Germ.Quart.2020)

1510

 
[85r] Hie heben sich an Maister Andres lignitzers stuck mit dem degen
[127v] Hie hebt sich an der tegenn
[98r] Hie heben sich an Maister Anndreß Lintzing erß / Stu°ck mit dem Degen /
 

 

 
 

 

 

Andre Paurñfeyndt

1516

Christian Egenolff

1558

Sollinger Fechtbuch
(Cod.I.6.2°.2)

1564

 
 
[K2r] Fechten im tolich oder kempftegen
[XXXIv] Fechten im Tolchen od Kaempfftegen / Siben merckliche Regeln.
[70r] / fechtenn Im tollich Oderr Kempffdegenn /
 

 

 
 
 

Zde začínají kusy s dýkou mistra Andrese Lignitzera
šerm s dýkou nebo boj s dýkou

 


Codex Danzig
(Cod.44.A.8)
1452


Paulus Kal Fechtbuch
(MS KK5126)

1480


Goliath
(MS Germ.Quart.2020)

1510

Merck das erst stuck mit dem degenn
Jtm das erst stuck
[99r] Daß erst Stu°ckh:
Sticht er dir von oben nÿder zw deine~ gesicht oder der prust So var mit deine~ denckñ arm~ von vnden auf vnd vach den stich in deinen arm~ vnd greif mit der dencken hant von Inwendig aussen vber sein rechten arm~ vnd druck In vast in dein dencke seitten vnd stich ÿn denn mit deine~ degen zw seinem gesicht ~
sticht er dich von obenn nyder zw dem gesicht oder zw der brüst vor mit deinem tenckem arm von vnden auf vnd vach den stich in den tenncken arm vnd greyf mit der te<n>chten hand von ym weg aussen vber sein rechten arm vnd truck in vast in dein tencke seytenn vnd stich dan in mit deinem tegn zw dem gesicht
Sticht er dier mit dem degen von / oben nider zu° deinem gesicht / oder bru°st / --- So var mit deinem dennckhen arm Von vnnden au°f / vnnd vach den stich in deinen arm / Vnnd greif mit din denckn hannt von Innwendig au°ssen / y°ber sein rechte arm / -- Vnnd dru°ckh ine vasst / in dein denckh seittn / -- Vnnd stich nidern mit deinem degen zu° seinem gesicht /

Andre Paurñfeyndt

1516

Christian Egenolff

1558

Sollinger Fechtbuch
(Cod.I.6.2°.2)

1564

Item daſʒ erſt ſtuck /
I
Ittem das Erst stuckh
ſticht dir ainer von obñ nider ʒu dem gſicht oder pruft / ſo ferfar mit deim lincken arm͂ / vñ greiff mitder lincken hant võ inwendig auſſen yber ſein rechten arm͂ vñ truck yn faſt in dein lincke ſeitten / vñ ſtich yn dan mit deinem tolich ʒu ſeinem gſicht
Sticht die einer von oben nider zu dem gsicht oder brust / so verfar mit deinem lincken arm / und greiff mit der lincken hand von innwendig aussen über seinen rechten arm / unnd truck ihn fast in dein lincke seitten / unnd stich ihn dann mit deinem tolchen zu seinem angsicht.
sticht dir ainer von Obenn nider zu dem gsicht oder brust so verfar mit dem linckhenn arm vnnd greif mit der linckhenn hant vonn Innwendig aussenn Iber sein Rechtenn arm vnnd truckh Inn vast Inn dein linckhen seÿten vnnd stich In dann mit deinem tollich zu seinem gsicht /

Nuže první kus
Bodá-li tě někdo shora dolů na obličej nebo na hruď, tak vyraz s tvojí levou rukou zdola nahoru a zachyť ten bod na tvoji ruku a uchop tvou levou rukou zevnitř ven přes jeho pravou paži a tlač jej silně na tvoji levou stranu a bodni jej pak s tvojí dýkou do obličeje.


Codex Danzig
(Cod.44.A.8)
1452


Paulus Kal Fechtbuch
(MS KK5126)

1480


Goliath
(MS Germ.Quart.2020)

1510

Das ander Stuck
Das ander stuck
[99v] Daß ander stu°ckh.
Thu°et er sam er dir oben zw dem gesicht well stechen vnd macht dir einen feler vnd wil dich in die seitten stechen So vach den stich in dein dencken arm~ vnd wind denn mit deiner dencken hant von vnden auf vber sein rechte hant vnd druck vast an dich an dein prust vñ stich in mit deinem degen zw seinem gesicht
thuet er sam er dir oben zw dem gesicht wel stechenn vnd macht dir ainen väler vnd wil dich in die seytenn stechenn so fach den stich in dein tenck / en arm vnd pvar den mit der tenncken hannd von vnden auf vber sein rechte hand Vnd druck vast an dein prust vnd stich in mit dem tegenn zw dem gesicht
Thu°et er sam er dir oben zu°m gesicht woll stechen / Vnd macht dir einen feler / vnnd will dich in die seitn stechen / So vach den stich in deinn dennckhen arm Vnnd winnt dann mit deiner dennckhen hannt von vnnthen au°f / y°ber sein rechte hannt / Vnnd dru°ckh vasst an dich an dein pru°st / Vnnd stich im mit deinem degen zu° seinem gsicht

Andre Paurñfeyndt

1516

Christian Egenolff

1558

Sollinger Fechtbuch
(Cod.I.6.2°.2)

1564

DAS ander ſtuck
II
Das annder stuckh
Thut er ob er dir obñ ʒu deim gſicht wel ſtechen vnd macht dir ain feler vnd wil dich in die ſeiten ſtechen ſo fach den ſtich in dein linckñ arm͂ vñ wint dan mit diener lincken hant von vnden auff vber ſein rechte hant vñ truck vaſt an dein pruſt vnd ſtich yn mit deim tolich ʒu ſeim gſicht
Thut er ob er dir zu deim gsicht will stechen / und macht dir einen Fehler / unnd will dich in die seitten stechen / So empfahe du den stich in deinen lincken arm / und wind dan mit deiner lincken [XXXIIr] handt, von unden auff über sein rechte handt / und truck fast an deine brust / und stich ihm mit deim tolch zum gesicht.
Tchuet er Ob er dir Oben zu deim gsicht well stechen vnd macht dir ain fellerr vnd will dich Inn die seÿten stechen so vach den stich Inn dein linckhenn arm vnt wint dann deiner linckhen hannt von vnden auf vber sein rechte handt vnd druckh vast ann dein brust vnd stich Inn mit deim tollich / zu seim gsicht

Další kus
Dělá-li jako by tě chtěl bodnout na obličej a dělá ti Fehler (zálud) a chce tě bodnout do strany, tak zachyť ten bod na tvou levou ruku a přetoč pak tvou levou ruku zdola nahoru přes jeho pravou ruku a tiskni jej silně na tvoji hruď a bodni jej tvojí dýkou do obličeje.


Codex Danzig
(Cod.44.A.8)
1452


Paulus Kal Fechtbuch
(MS KK5126)

1480


Goliath
(MS Germ.Quart.2020)

1510

Das dritt stuck
Das trit stuck
[100r] Daß drit stu°ckh
Hat er den degen gefast das die scheiben peÿ seine~ daumen stet vnd sticht dir oben aber zw dem gesicht So var mit deiner dencken hant von vnden auf Inwendig seins rechten arm~s auswendig vber sein rechte hant vnd vach ÿm die hant vnd den degen in dein dencke vchsen vnd setz ÿm mit deine~ degen an wo du wild
hiet er denn degenn geuast das die scheybenn bey seinem daumenn stet vnd vnd (sic) stich dir aber obenn zw dem gesicht so far mit deinen tenckenn hannd von vnden auf Jm beg seins rechten arm vnd ausen vber sein rechte hand vnd fach im die hand mit dem degenn jn dem rechtz vechsenn vnd secz im mit deinem degen an wo dw wild
Hat er den degenn gefasst daß die sthau°ben bey° seinem dau°men stet / Vnnd sticht dir obenn aber zu°m gsicht / So far mit deiner dannckhen hannt / Von vnnden au°f / Innwenndig seinß rechten armsß / au°swenndig y°ber sein rechte hannt / vnnd vach ime die hannt / Vnnd den degen Ine dein linckh y°gsen / Vnnd setz im mit deinem degen an wo du° willt

Andre Paurñfeyndt

1516

Christian Egenolff

1558

Sollinger Fechtbuch
(Cod.I.6.2°.2)

1564

DAS drit ſtuck
III.
Das Dritt stuckh
Hat er den tolich gefaſt daſʒ die ſcheiben bei ſeinem daumnen ſtet vnd ſticht dir obñ ʒum gſicht / ſo far mit deiner linckñ hant von vndñ auff inwendig ſeines techten arm͂s / vñ auſſñ vber ſein rechte hant vñ fach ym die hant mit dem tolich in dein link vchſen vñ ſecʒ ym ant
Hat er den dolch gefaßt das das die scheibe bei seinem daumen stehet / und sticht dir von oben zu gesicht / so far mit deint linckne hand von unden auff inwendig seins rechten arms / und aussen über seiner rechten handt / und fahe ihm die handt mit dem tolch in dein lincke uchsen / und setz ihm an.
Het Er denn tollich gefast das die scheibenn beÿ seinem daumen stet vnd sticht dir oben zum gsicht so var mit deiner linckhen hant von vnden auf Innwendig seines rechtens arm vnd ausen vber sein rechte handt vnd fach Im die hant mit dem tollich In dein linckh Iegsen vnd sez Im an

Třetí kus
Uchopil-li dýku tak, že disk (záštita) stojí u palce a bodá tě nahoře na obličej, tak vyraz levou rukou zdola nahoru zevnitř jeho pravé paže ven přes jeho pravou ruku a zachyť mu ruku s dýkou ve tvém levém podpaždí a přilož mu tvou dýku kam chceš.


Codex Danzig
(Cod.44.A.8)
1452


Paulus Kal Fechtbuch
(MS KK5126)

1480


Goliath
(MS Germ.Quart.2020)

1510

[85v] Das vierd stuck
[128r] das vierd stuck
[100v] Daß Viert
Hat er den degen aber das die scheiben peÿ dem daumen stet vnd sticht dir zw der seitten oder zw dem gemächt So var mit deiner lincken hant von oben nÿder vnd stich mit deine~ degen vnder sein rechte hant vnd druck mit deiner dencken hant vndersich vnd mit deiner rechten hant vber sich heb vnd druck vast an dein prust vnd swing dich von ÿm auf sein rechte seitten
Hat er denn teg<e>n aber das die scheybenn oben bey den daumen stet vnd sticht dir zw der seyt<e>n oder zw dem gemacht so far mit deiner tenncken hand vonn oben nyder vnd stich mit deinem degen vnder sein rechte hannd vnd druck mit deiner tenncken hannd vndersich vnd mit deiner Rechtn hand vbersich heb vnd druck vast an dein brust vnd swing dich von ain auf sein rechte seyt<e>n
Hat er den degenn aber daß die sthau°ben bey° dem dau°men steet / Vnnd sticht / dir zu° der seitn / oder zu° dein gema°cht / so var mit deiner linnckhen hannt Von oben nider / Vnnd stich mit deinnem degen / Vnnder sein rechte hannt / Vnnd dru°ckh mit deinner linnckhen hannt vnnder sich / vnnd mit deinner rechten hannt vber sich heb vnnd dru°ck vasst an dein bru°st / Vnnd schwinng dich von ime au°f sein rechte seitn

Andre Paurñfeyndt

1516

Christian Egenolff

1558

Sollinger Fechtbuch
(Cod.I.6.2°.2)

1564

DAS Virt ſtuck
IIII.
Das viertt Stuckh
Hat er ſein tolich daſʒ die ſcheib pei dem daumñ ſtet vñ ſtciht dir ʒu der ſeitñ oder gmecht ſo var mit deiner lincken hant von obñ nider vnd ſtich mit deinem tolich vnder ſein rechte hant vnderſich / vñ mit deiner rechten hant vberſich heb vnd truck faſt an dein pruſt vnd ſchwing dich von ym auf ſein rechte ſeitten.
Hat er sein tolch das die scheibe bei dem daumen stehet / unnd sticht dir zur seitten oder gemacht / so far mit deinr lincken handt von oben nider / und stich mit deinem tolch under sein rechte hand undersich / und mit deiner rechten übersich heb / und truck fast an dein brust / und schwing dich von ihm auff dein rechte seitten.
hat Er sein tollich das sein die scheib beÿ dem daumen stett vnd sticht dir zu der seÿten ode[r] gmecht so var mit deiner linckhen hant von oben nider vnd stich mit deinem tollich vnder sein rechte handt / vnd truck mit deiner linkñ handt vndersich / vñ mit deiner rechtñ handt heb vbersich / vñ truck vast an dein prust / vñ schwing dich von ym auff sein rechte seittu

Čtvrtý kus
Má-li dýku tak, že disk (záštita) stojí nahoře u palce a bodá tě do strany nebo na genitálie, tak vyraz tvou levou rukou shora dolů a bodni tvou dýkou pod jeho pravou ruku a tlač tvou levou rukou dolů a tvou pravou rukou zdvihni nahoru a táhni silně na tvoji hruď a zhoupni se od něj na tvoji pravou stranu.


Codex Danzig
(Cod.44.A.8)
1452


Paulus Kal Fechtbuch
(MS KK5126)

1480


Goliath
(MS Germ.Quart.2020)

1510

Das fünfft stuck
Das funft stuck
[101r] . fu°nfft
Hat er den degen gefast das die scheiben an seinem clainem vinger stet vnd sticht aber von oben nÿder So vaß deinen degen auch also stich dw von oben nÿder gegen seine~ stich vnd vber sein rechte hant So greiff denn mit deiner dencken hant vnder deiner rechten hant In dein degen klingen vnd druck deinen arm~ vast zw° samen vnd ruck ÿn vast hinder sich Das ist das verschliessen
hat er denn degn geuast das dy scheybn oben an dem chlainen finger stet vnd sticht er dich aber vonn oben nyder so fass dw deinen tegen auch also vnnd stich den von vnden auf von deiner tencken seyt<e>n gegn seinem stich vnd vber sein rechte hand vnd greyff den mit deiner tenncken hand vber dein rechte hannd in der tegen chlingen vnd druck denn arm<en> vast zw samen vnd druck in vast vndersich das ist das versliessenn
Hat er den degen gefasst / daß die stheiben an seinem clainen finnger steet / vnnd sticht aber von oben nider / So vast deinen degen au°ch also / stich du° von obenn nider gegen seinem stich / vnd vber seinn rechte hannt so greif dann mit deiner linnckhen hannt / Vnnder deiner rechten hannt in dem degen clingen / -- vnnd dru°ckh deinen arm vasst zu°sammen / -- vnnd ru°ck im vast hinntersich / daß ist daß -- verschliessenn

Andre Paurñfeyndt

1516

Christian Egenolff

1558

Sollinger Fechtbuch
(Cod.I.6.2°.2)

1564

DAS Feunft
V.
 
Hat er den tolch geuaſt / daſʒ die ſcheibñ an ſeinem klayñ vinger ſtet / vñ ſticht dir vonobñ nider / fo vaſ du dein tolch / vnd ſtich du von vndñ auf von deiner linckñ ſeittñ gegen ſeinem ſtich vber ſein rechte handt / vñ greif mit deiner linckñ handt vnder dein rechte in dein klin / gñ / vnd truck dein arm͂ veſt cʒu ſeinen / vñ ruck vnderſich daſʒ iſt daſ verlieſen
Hat er den tolch gefaßt das die scheiben an seinem kleynen finger steht / und sticht dir von oben nider / so faß du dein tolch / unnd stich unden auff von deinr lincken seiten / gegen seinem stich / über sein rechte handt / und greiff mit deiner lincken handt under dein rechte in dein klingen und truck dein arm vest zu seinem / und ruck undersich / das ist das verliesen.
[70v] Hat er sein tollich gfast das die scheiben an seinem klain vinger stet vnd sticht dir von Obenn nider so vas du dein tolch vnd stich du von vnnden auff von deiner linckhen seÿtenn gegen seinem stich vber sein rechte hanndt vnd greif mit deiner linckhen handt vnder dein rechte In dein klingen vnd truckh dein arm vest zu seinem vnd ruckh vndersich das Ist das verliessenn

Pátý kus
Uchopil-li dýku tak, že disk (záštita) stojí u malíčku a bodá tě tedy shora dolů, tak uchop tvoji dýku také tak a bodni zdola nahoru[1] ze tvé levé strany proti jeho bodu a přes jeho pravou ruku a uchop pak tvou levou rukou pod[2] tvou pravou rukou čepel tvé dýky a tiskni tvé paže silně k sobě a táhni silně dolů. To je versliessenn (uzamčení).

[1] Danzig a Goliath to mají uvedeno opačně tedy shora dolů, ale dle logiky akce a jejího obrazového záznamu např. u Talhoffera považuji za správnou variantu uvedenou v ostatních zdrojích.

[2] Kal má zde přes (über)


Codex Danzig
(Cod.44.A.8)
1452


Paulus Kal Fechtbuch
(MS KK5126)

1480


Goliath
(MS Germ.Quart.2020)

1510

Das sechst stuck
das sechst stuck
[101v] . daß sechst
Hat er seinen degen getzogen vnd dw deinen nicht vnd sticht dir oben zw° So var mit deine~ rechten arm~ von vnden auf vnd begreif ÿn mit deiner rechten hant hinder seiner rechten vnd var mit deiner dencken hant von vnden auf an sein rechten elpogen vnd nÿm ÿm das gewicht vnd stos ÿm den [86r] arm~ gar vber deinen dencken arm~ vnd würf tauß es oder sibene
Hast er den tegen sein gezogenn vnd dw deinen nit vnd sticht dir obenn zw so far mit deinem rechtn arm von vndenn auf vnd greyff in mit deiner rechtn hand hinder seiner rechtenn vnd far mit deiner tencken hand von vnden auf an seinem rechtenn elpogenn vnd nym ym das gewicht oder stós im den arm gar vber den tencken arm vnd wurff tausess ader// //sibene/
Hat er seinnen degen gezogen / Vnnd du° deinnen nit / vnd sticht dir oben zu° / so far mit deinnem rechten arm on Vnnthen au°ff / Vnnd begreif in mit deiner rechten hannt hinter sein rechtn / Vnnd var mit deinr dennckhen hannt von Vnnthen au°ff / an seinen rechten elbogen / -- Vnnd nimb ime dz gwicht / Vnnd stoß ime den arm gar y°ber dein denckhn / arm / vnnd wirff tau°s eß / oder sibne

Andre Paurñfeyndt

1516

Christian Egenolff

1558

Sollinger Fechtbuch
(Cod.I.6.2°.2)

1564

DAS Sechſt
VI.
Das Sechst
Hat er ſein tolch geecʒogen / vnd du deinen nit / vnd ſticht dir obñ cʒve / ſo var mit deinem rechtñ arm͂ / von vndñ auff / vnd greiff ym mit deiner rechtñ handt hinder ſein rechte / vnd var mit deiner linckñ hand von vndñ auf ſein rechtñ elpogñ / vñ nim ym den arm͂ gar uber den linckñ arm͂ vnd wirft yn.
Hat er sein tolch gezogen / und du deinen nit / und sticht dir oben zu / so far mit deinem rechten arm von unden auff / und greiff im mit deiner rechten handt hinder sein rechte / und far mit deiner lincken handt von unden uff sein rechten elnpogen / und nim ihm den arm gar über den lincken arm und wirff ihn.
Hat er sein tolch geezogenn vnnd du deinenn nit vnnd sticht dir oben zu so var mit deine[m] Rechtenn arm von vnden auff vnd greif Im mit deiner rechten handt hinder sein recht vnd var mit deiner linckhen hanndt von vnden auf sein rechten elenbogen vnnd nim Im den arm gar Iber den linckhen arm vnnd wirff Inn

Šestý kus
Vytáhl-li svoji dýku a ty tvoji ne a bodá ti nahoru, tak vyraz tvou pravou paží zdola nahoru a chyť jej tvou pravou rukou za jeho pravou a vyraz tvou levou rukou zdola nahoru na jeho pravý loket a vezmi mu rovnováhu nebo mu vraz paži zcela nad (přes) levou paži a shoď jej. Proveď něco jako sedm [sedmý kus].


Codex Danzig
(Cod.44.A.8)
1452


Paulus Kal Fechtbuch
(MS KK5126)

1480


Goliath
(MS Germ.Quart.2020)

1510

Das sibent stuck
Das sibent
[102r] Daß sibennt.
Hat er sein degen ee gezogen denn dw den deinen vnd sticht dir oben zw° So vach den stich in den dencken arm~ vnd var von Inwendig außen vber dem rechten arm~ vnd druck in dein dencke seitten vnd swing dich von ÿm auf dein rechte seitten So prichstu ÿm den arm~  Wiltu yn werffen auf den ruck So spring mit deine~ rechten pain auf dein dencke seitten vnd greif mit deiner rechtñ  hant vnder sein rechten arm~ So wurfstu in vber die hüff
hat er seinen tegenn ee gezogenn denn dw deinen sticht er oben zw so vach denn stich in dein tenckenn arm vnd vor jm beg auswendig vber sein recht<e>n arm vnd truck jn jn dein tencke seyten vnd swing dich von im auf dein rechte seytenn vnd prich dw im den arm wildw in werffen auf den ruck so spring mit deinem recht<e>n pain auf dein tencke seytenn vnd greyff mit deiner rechtn hannd vber seinen rechten arm<e> so wurfft dw jn vber die huff
Hat er seinnen degenn ee gezogenn dann du° / vnnd sticht dir oben zu° / So vach den stich ine den dennckhen arm / Vnnd var von Innwenndig au°ssen y°ber dein rechte[n] arm / -- Vnnd dru°ckh in dein dennckhe seittn / Vnnd shwing dich von Ime / au°f dein rechte seitn / So prichstu° ime den arm / Wiltu° zu werffen au°ff den ru°ckh / So sprinng mit deinem rechten bain / au°ff dein dennckh seittn / Vnnd greiff mit deiner rechten hannt / Vnnder sein rechten arm / So Wirffstu° ime die hu°fft

Andre Paurñfeyndt

1516

Christian Egenolff

1558

Sollinger Fechtbuch
(Cod.I.6.2°.2)

1564

DAS Sibendt
VII.
Das Sibenndt
Hat er ſeinen tolch ee gecʒogñ den du deinen / vnd ſticht dir obñ cʒue / ſʒo vach den ſtich in dein linckñ arm / vnd var von inwendig anſwendig vber ſein rechtñ arm / vnd truck yn dein lincke ſeittñ / vñ ſchwing dich von ym auf dein rechte ſeittñ / ſo prichſtu ym den arm͂ wil / du yn werffen auf ſein ruck / ſo ſpring mit deinem rechtñ pain auf dein linck ſeittñ / vñ greiff mit deiner rechtñ haindt vndñ ſein rechtñ arm͂ / ſo wirfſtu yn vber die huff.
Hat er seinen tolch eh gezogen dan du deinen / un sticht dir oben zu / so fah den stich in dein lincken arm / und far von inwendig uß wendig über seinen rechten arm / und truck in dein lincke seitten / und schwing dich von ihm auff dein rechte seitten / so brichstu ihm den arm. Wiltu ihn werffen auff sein ruck / so spring mit deinem rechten beyn auff dein lincke seitten / unnd greif mit deiner rechten handt unden sein rechten arm / so wirffstu ihn über die hüfft.
Hat Er sein tolch Ee gezogen den du deinenn vnd sticht dir Oben zue so vach den stich In dein linckhen arm vnd var von Innwendig auswenndig Iber sein rechten arm vnd truckh In dein linckhen seÿtenn vnd schwing dich / von Im auf dein rechte seÿten so brichstu Im denn arm wiltu In werffen auf sein ruckh so spring mit deim Rechten bain auf dein linckhe seÿtenn vnd greif mit deiner rechten handt vnden sein rechten arm so wirfstu Inn vber die hiff

Sedmý kus

Vytáhl-li svoji dýku dříve než ty tvoji a bodá tě nahoru. Tak zachyť ten bod na tvoji levou paži a vyraz zevnitř ven přes jeho pravou paži a tiskni ji na tvoji levou stranu a zhoupni se od něj na tvoji pravou stranu, tak mu lámeš paži.

Chceš-li jej hodit na záda, tak skoč tvou pravou nohou na tvoji levou stranu a uchop jej tvou pravou rukou pod jeho pravou paží. Tak jej hodíš přes bok.


Codex Danzig
(Cod.44.A.8)
1452


Paulus Kal Fechtbuch
(MS KK5126)

1480


Goliath
(MS Germ.Quart.2020)

1510

Das acht stuck
das achtet
[102v] . VIII .
Hat er aber den degen gezogen vnd du den deinen nicht So stee freÿleich für In vnd mach den sparren Sticht er dir denn oben zw° So arbait Im nach dem gewicht
Hat er aber den degen gezogen vnd dw den deinen nit so ste freylich vor im vnd mach den spannen sticht er dich dann obenn zw so arbait im nach dem gewicht
Hat er aber d degen zogen vnnd du° denn deinen nit / --- So stee frelich fu°r in vnnd mach denn sparrenn / Sticht er dir dann oben zu° / So arbait ime nach dem gewicht

Andre Paurñfeyndt

1516

Christian Egenolff

1558

Sollinger Fechtbuch
(Cod.I.6.2°.2)

1564


Osmý kus

Vytáhl-li tedy dýku a ty tvoji ne, tak stůj jistě před ním a udělej sparren (krokev). Bodne-li tě pak nahoru, tak mu pracuj s rovnováhou.


Překlad Zdeněk Utišil
Transkribce  viz.  dále

Codex Danzig (Cod.44.A.8)                             1452     Transkribce       Dierk Hagedorn

Paulus Kal Fechtbuch (MS KK5126)             1480  Transkribce       Carsten Lorbeer, Julia Lorbeer, Andreas Meier, Marita Wiedner

Goliath (MS Germ.Quart.2020)                       1510  Transkribce       Bartłomiej Walczak

Ergrundung Ritterlicher Kunst der Fechterey (Andre Paurñfeyndt) Wienna      1516  Transkribce       Michael Chidester

Der Altenn Fechter anfengliche kunst
(Christian Egenolff)                                        1558  Transkribce       Alexander Kiermayer

Lienhart Sollinger Fechtbuch (Cod.I.6.2°.2)    1564  Transkribce       Dierk Hagedorn

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.